1. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie ma ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.), ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu oraz aktywację Konta w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
  1. treść Regulaminu została Użytkownikowi nieodpłatnie udostępniona przed rozpoczęciem korzystania z Usług w ten sposób, że miał możliwość zapoznania się z jego treścią,
  2. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
  3. wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 4. Użytkownik może korzystać z Usług z chwilą zaakceptowania Regulaminu i aktywacji Konta, przez czas nieoznaczony.
 5. Administrator komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 14 dni od dnia aktywacji Konta. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia, w wybranej przez Użytkownika poniższej formie komunikacji:
 1. pisemnie – na adres korespondencyjny BEST TFI S.A. ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, lub
 2. telefonicznie – pod numerem +48 58 769 92 99, lub
 3. elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e–mail na adres:
  [email protected].
 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktywnego Konta poprzez podanie prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do komunikatów Funduszu, którego Certyfikaty Inwestycyjne posiada.
 3. Podczas korzystania z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień tego Regulaminu,
 2. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym a także od korzystania z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
 3. powstrzymania się od dostarczania treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub systemów teleinformatycznych i komputerowych Administratora lub innych użytkowników,
 4. podawania danych lub informacji, które są aktualne, zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd,
 5. nieprzekazywania danych logowania do Serwisu osobom nieuprawnionym.
 1. W przypadku zauważenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora, w wybranej przez siebie formie komunikacji wskazanej w pkt. 6 powyżej.
 2. Administrator zablokuje dostęp do Konta w przypadku 5–krotnego podania nieprawidłowego Loginu bądź Hasła. Administrator może zablokować dostęp do Konta w przypadku powzięcia informacji o próbie przez Użytkownika ingerencji przez osoby trzecie w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis lub powzięcia informacji o próbie wejścia lub wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła Użytkownika przez nieupoważnione osoby trzecie.
 3. Administrator może wypowiedzieć świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków określonych w pkt. 9 powyżej.
 4. Poza przypadkiem określonym w pkt. 12 powyżej, Administrator może wypowiedzieć świadczenie Usług, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług. W celu rezygnacji Użytkownik powinien poinformować o tym Administratora, w wybranej przez siebie formie komunikacji określonej w pkt. 6 powyżej. Zawiadomienie Użytkownika o rezygnacji z korzystania z Usług będzie stanowić podstawę do zablokowania Konta.
 6. Wszelkie spory mogące powstać lub wynikłe z korzystania z Serwisu lub z Usług rozstrzygane będą według prawa polskiego i przez polski sąd powszechny.

Wymagania techniczne.

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Usług w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych, Użytkownik powinien stosować się do wymagań technicznych wskazanych poniżej.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, umożliwiającego wyświetlanie stron www. Administrator zaleca:
  1. stosowanie najnowszej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Microsoft Edge,
  2. posiadanie i dostęp do skrzynki poczty elektronicznej e–mail z założonym adresem e–mail Użytkownika.

Bezpieczeństwo.

 1. Dane Użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń z Serwisem za pomocą protokołu SSL oraz przez rozwiązania i procedury zapobiegające przed dostępem do danych
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności mających zapobiec nieuprawnionemu uzyskaniu przez osobę trzecią danych służących do logowania do Serwisu i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Administrator zaleca, aby Użytkownik stosował się do następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. korzystał z legalnego i na bieżąco aktualizowanego systemu operacyjnego na urządzeniu wykorzystywanym do dostępu do Serwisu,
  2. korzystał z oprogramowania antywirusowego,
  3. unikał korzystania z dostępu do Internetu za pośrednictwem tzw. sieci publicznych (ogólnie dostępnych), a jeśli jest to konieczne – stosował rozwiązania klasy VPN przed zalogowaniem się do Serwisu,
  4. uważnie czytał ostrzeżenia i komunikaty wysyłane przez przeglądarkę, które mogą pojawiać się podczas korzystania z Internetu,
  5. przed zalogowaniem do Serwisu, sprawdzał, czy połączenie z Serwisem następuje z wykorzystaniem szyfrowania SSL oraz zweryfikował, czy certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla https://tfi.best.com.pl/,
  6. chronił dostęp do urządzenia, na którym korzysta z Serwisu, za pomocą hasła, kodu PIN lub biometrii,
  7. zachował ostrożność przy instalowaniu oprogramowania nieznanego pochodzenia,
  8. zachował w poufności Login i Hasło umożliwiające dostęp do Serwisu,
  9.  nie używał tego samego hasła do logowania się do Serwisu i innych usług i portali internetowych.