Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.  

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo przekazujemy szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych  poszczególnych kategorii osób.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem RODO jest przede wszystkim ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

Wersja PDF RODO.

Administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. Obecnie takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych, Magdaleną Rosinke, lub Zastępcą Inspektora Ochrony danych, Karolem Waliszewskim,  pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].