Opublikowano w dniu 18.06.2024 r.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji BEST III Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz art. 43 ust. 8 Statutu BEST III Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności w likwidacji (zwanego dalej: „Fundusz”), jako likwidator Funduszu (zwany dalej: „Likwidatorem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Zgodnie z przepisem § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator podaje następujące informacje dotyczące likwidowanego Funduszu:

 1. Nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu:
  1. BEST III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji;
  2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym – niestandaryzowanym funduszem wierzytelności;
  3. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie są oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu;
  4. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 623.

 1. Wskazanie przesłanki rozwiązania Funduszu:

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest upływ okresu, na który zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony, to jest przesłanki z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 43 ust. 3 Statutu Funduszu.

Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 18 grudnia 2024 roku (art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu). Sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w art. 43 Statutu Funduszu.

 1. Data otwarcia i planowanego zakończenia Likwidacji:
  1. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 18 czerwca 2024 r., tj. na 6 miesięcy przed upływem terminu na jaki Fundusz został utworzony, zgodnie z postanowieniem art. 43 ust. 2 Statutu Funduszu;
  2. Planowane zakończenie likwidacji Funduszu: 31/01/2025 (zależy od postanowienia sądu rejestrowego)

 1. Firma oraz adres siedziby Likwidatora Funduszu:

Likwidatorem Funduszu jest BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Łużycka 8 A, 81-537 Gdynia.

 1. Wezwanie wierzycieli:

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 18 lipca 2024 r.;

 

 1. Wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu, oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla Uczestników Funduszu po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 16 grudnia 2024 r. Wypłata na rzecz Uczestników Funduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunek Uczestników Funduszu lub inny sposób ustalony z Uczestnikami. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że wypłata nastąpi do dnia 17 grudnia 2024 r.

 

 1. Wskazanie, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi:

Likwidator wskazuje, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie do dnia 18 lipca 2024 r., wypłaty dla  Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

 1. Adres publicznie dostępnej strony internetowej Likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją Funduszu, w tym sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zbadane sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, półroczna informacja o stanie likwidacji, jak również, ewentualnie, ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie:

www.tfi.best.com.pl

Dodatkowo, informacje będą publikowane w kanale zamkniętym,

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Funduszu zamieszczone na stronie internetowej jest udostępniane do dnia zakończenia likwidacji Funduszu.

 1. Wskazanie dnia publikacji ogłoszenia na publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora:

18 czerwca 2024 r.

 1. Inne informacje dotyczące likwidacji Funduszu, istotne, w ocenie Likwidatora, dla uczestników lub wierzycieli funduszu

Nie dotyczy

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łużycka 8 A, 81-537 Gdynia,

adres e-mail: [email protected]