Gdynia, 9 marca 2021 r.

Informacja na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie”)

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia stanowiącego, iż uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, BEST TFI S.A. („Towarzystwo”) poniżej przedstawia swoją Strategię zrównoważonego rozwoju („Strategia”).

Definicje:

  • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszy.
  • czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Przyjęta przez Towarzystwo Strategia zakłada, że inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzone są zarówno na poziomie Towarzystwa, jak i pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy BEST. Towarzystwo ma świadomość, że kwestia zrównoważonego rozwoju może być definiowana bardzo szeroko i na jej końcowy kształt może wpływać wiele zmiennych funkcjonujących w ramach Towarzystwa jak i poza nim. Zmienne te każdorazowo są uwzględniane w ocenie ryzyka. Towarzystwo przyjęło pisemną Strategię, w której zdefiniowane zostały czynniki zrównoważonego rozwoju uwzględniane w działalności Towarzystwa.

Towarzystwo nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty oraz produktów, które mają na celu zrównoważoną inwestycję. W konsekwencji, Towarzystwo nie stosuje indeksów w tym zakresie. W przypadku planowanego wprowadzenia do oferty Towarzystwa produktów, o których mowa powyżej, Strategia zostanie zaktualizowana przed wprowadzeniem danego produktu.

Towarzystwo uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju pod kątem dobieranych inwestycji w przypadku:

  1. gdy w wyniku dokonanej oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo uzna, że występuje ono na poziomie istotnym;
  2. wprowadzania do oferty produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, o którym mowa w Rozporządzeniu lub oba te aspekty;
  3. zaangażowaniu Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w publiczne papiery wartościowe emitowane przez podmioty niewchodzące w skład Grupy BEST na poziomie przekraczającym 10% wartości zarządzanych aktywów Funduszu.

W przypadku uznania ryzyka zrównoważonego rozwoju za istotne Towarzystwo będzie dążyć do promowania zrównoważonych inwestycji. Pojawienie się przesłanek, o których mowa w powyżej, skutkować będzie koniecznością aktualizacji Strategii.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Decyzja ta jest podyktowana wynikami przeprowadzonej oceny ryzyka, które potwierdziły, że uwzględniając aktualną skalę oraz charakter prowadzonej przez Towarzystwa działalności, ryzyko zrównoważonego rozwoju jest nieznaczące.

Towarzystwo wyniki oceny motywuje:

  1. specjalizacją zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w sektorze zarządzania wierzytelnościami, w którym uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju przy doborze lokat jest niezwykle trudne;
  2. zarządzaniem wyłącznie dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi typu zamkniętego;
  3. marginalnym udziałem aktywów funduszu w inwestycjach na rynku publicznym.

Obecnie Towarzystwo koncentruje się na dbaniu o najlepszy interes uczestników poprzez efektywne zarządzanie funduszami dedykowanymi. Towarzystwo nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza jego zmiany, w wyniku wystąpienia przesłanek, które zostały określone w dokumencie Strategii.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż uwzględniło kwestię zrównoważonego rozwoju w polityce wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń Towarzystwa wspierania prawidłowe i skuteczne zarządzane mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w Rozporządzeniu. Stałe oraz zmienne elementy wynagrodzenia pracowników i członków Zarządu Towarzystwa nie mogą być kształtowane w sposób wpływający negatywnie na czynniki zrównoważonego rozwoju.