Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej BEST TFI S.A. są udostępnione tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa finansowego, czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Zamieszczone na stronie internetowej informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne. Emisje certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych odbywają się wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym, prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych zamkniętych, polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne funduszy są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statuty tych funduszy.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI S.A. zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego. Podstawą działania funduszu jest jego statut.

BEST TFI S.A. oświadcza, iż materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, są przygotowywane na podstawie opracowań własnych BEST TFI S.A., sporządzonych z należytą starannością i zgodnie z najlepszą, posiadaną wiedzą, przy wykorzystaniu informacji i danych uzyskanych ze źródeł ocenianych jako wiarygodne.

BEST TFI S.A. w żaden sposób nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i kompletność oraz aktualność danych i informacji objętych zasobami serwisu. Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko. BEST TFI S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej. BEST TFI S.A. zastrzega, że dokumenty informacyjne zamieszczone na stronie internetowej oraz dane dotyczące funduszy mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych należy wnikliwie zapoznać się z treścią aktualnych prospektów emisyjnych lub informacyjnych dostępnych w siedzibie BEST TFI S.A.

BEST TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów, informacji i danych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie dotyczy to jednak zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Treść serwisu internetowego BEST TFI S.A. objęta jest ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu bez względu na formę jest zabronione. Jego zawartość, w tym układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.