Dla Inwestorów

BEST II NSFIZ

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto, wzrost aktywów Funduszu oraz osiąganie zysku ze zbywania inwestycji Funduszu. Fundusz może inwestować w:
 • określone wierzytelności;
 • prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności;
 • instrumenty rynku pieniężnego;
 • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
 • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
 • dłużne papiery wartościowe.
 
  Fundusz może inwestować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym w wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte.
  Dane Funduszu  
  BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • ul. Łużycka 8A; 81-537 Gdynia
 • RFI: 368
 • NIP: 2040002012
 • REGON: 220598381
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.