Dla Inwestorów

BEST Capital FIZAN

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto Funduszu, wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego powyżej. Fundusz będzie lokował co najmniej 80% wartości Aktywów w aktywa inne niż:
  • papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz;
  • Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.
Dane Funduszu:
    BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  • ul. Łużycka 8A; 81-537 Gdynia
  • RFI: 1050
  • NIP: 2040004560
  • Regon: 360258998
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.