Informacja o nieprzyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Zgodnie z wymogami „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz specyfikę zarządzanych funduszy inwestycyjnych, Zarząd Towarzystwa nie zdecydował o formalnym wprowadzeniu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego od dnia 1 stycznia 2015 r.   Jednocześnie Towarzystwo pragnie poinformować, że stosuje w praktyce większość postanowień wskazanych w Zasadach, w szczególności dotyczące m.in:  
  1. Organizacji i struktury organizacyjnej,
  2. Relacji z udziałowcami,
  3. Organów instytucji nadzorowanej,
  4. Polityki informacyjnej,
  5. Kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.
Towarzystwo rozważa formalne przyjęcie w przyszłości Zasad Ładu Korporacyjnego o czym poinformuje w osobnym komunikacie.  
Wstecz