Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby wyjaśnić i rozwiązać wszelkie problematyczne sytuacje i niedogodności naszych Klientów (w tym Uczestników Funduszy), powstałe w związku z obsługą przez Towarzystwo. Robimy wszystko, aby rozwiązać problem Klienta w jak najszybszym terminie, jednocześnie wnikliwie i kompleksowo analizując zgłoszony problem.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

1) w zakresie dotyczącym Uczestników Funduszu:

a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa lub w postaci reklamacji wysłanej na adres siedziby Towarzystwa wskazany na stronie internetowej www.tfibest.com.pl;
b) w formie ustnej – telefonicznie pod numerem + 48 (58) 769-92-99 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie Towarzystwa;
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected].

2) w zakresie dotyczącym usług zarządzania wierzytelnościami wykonywanymi przez Serwisera wierzytelności:

a) w formie pisemnej – osobiście w każdej placówce Serwisera wskazanej na stronie internetowej Serwisera lub w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;

b) w formie ustnej – telefonicznie pod numerem +48 (58) 769-92-00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Serwisera wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl;

c) w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected].

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie, a w przypadku, gdy w treści reklamacji Klient złoży taki wniosek, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2015 poz.1348 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym usług finansowych świadczonych w związku z zarządzaniem wierzytelnościami, niestandaryzowane fundusze inwestycyjne zamknięte wierzytelności zarządzane przez Towarzystwo, obowiązane są do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

Jednocześnie wskazujemy, że BEST TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.