FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY W OTOCZENIU INSTYTUCJONALNYM

Rynek związany z funduszami sekurytyzacyjnymi podlega szczególnym uwarunkowaniom prawnym, w szczególności wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 

 

ORGANY FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

Organami funduszu są: towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz rada inwestorów lub/oraz zgromadzenie inwestorów. Bieżące zarządzanie funduszem sprawowane jest przez towarzystwo (np. BEST TFI S.A.).

SERWISER

Serwiser (np. BEST S.A.) jest podmiotem zarządzającym wierzytelnościami. Windykację wierzytelności prowadzi na podstawie odpowiedniego zezwolenia KNF, procedury zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi oraz na podstawie odrębnej umowy z towarzystwem.

INWESTOR

Inwestorami funduszy sekurytyzacyjnych, obok serwiserów, są najczęściej zagraniczne banki inwestycyjne i fundusze podwyższonego ryzyka, a także osoby fizyczne.

PODMIOTY NADZORUJĄCE

Fundusz, jak i towarzystwo, podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. W ramach wykonywania czynności nadzoru, fundusze inwestycyjne, jak i towarzystwa, podlegają obowiązkom informacyjnym i dostarczają do KNF raporty bieżące oraz okresowe dotyczące swojej działalności i sytuacji finansowej. Ponadto, podmioty te nadzorowane są przez wiele innych instytucji państwowych, tj.: Narodowy Bank Polski (NBP), Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

DEPOZYTARIUSZ

Depozytariusz prowadzi rejestr aktywów funduszu. Do jego obowiązków należy stała kontrola czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie zgodności tych czynności z przepisami prawa i statutem funduszu oraz kontrola czynności wykonywanych przez fundusz na rzecz jego uczestników.

FIRMA KSIĘGOWA

Firma księgowa obsługująca fundusz prowadzi jego księgi rachunkowe, ewidencjonuje zawarte transakcje kupna-sprzedaży instrumentów finansowych, sporządza sprawozdania finansowe oraz dokonuje wyceny aktywów funduszu. Ponadto odpowiada za sporządzanie sprawozdań finansowych funduszu.

AUDYTOR

Fundusz zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądu półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych. Badanie ksiąg funduszu przeprowadzane jest z zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem MF z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.