Komunikaty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST IV NSFIZ

6 czerwca 2017

6 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BEST IV NSFIZ

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni jako organ BEST IV NSFIZ z siedzibą w Gdyni („Fundusz”), działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2016 poz. 1896 z późn.zm.) niniejszym ogłasza o następujących zmianach Statutu Funduszu:

1) w art. 2 ust. 1 Statutu Funduszu dodaje się definicję „Dochód” o następującym brzmieniu:

„Oznacza przychody z lokat netto oraz/lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.”

2) w art. 2 ust. 1 Statutu Funduszu dodaję się definicję „Dochód Naliczony” o następującym brzmieniu:

„Oznacza sumę przychodów z lokat netto Funduszu naliczanych od zakończenia ostatniego pełnego roku obrotowego do końca danego roku obrotowego. Akumulacja przychodów z lokat netto Funduszu następuje w każdym Dniu Wyceny przypadającym w danym roku kalendarzowym.”

3) w art. 2 ust. 1 Statutu Funduszu definicja „Dzień Ustalania Uprawnionych” otrzymuje następujące brzmienie:

„Oznacza dzień, na koniec którego zostaną określeni, na podstawie Ewidencji Uczestników Funduszu, Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego.”

 4) dodaje się art. 4a Statutu Funduszu o następującym brzmieniu:

„Art. 4a

Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami

Towarzystwo na podstawie umowy zleciło zarządzanie Pakietem Wierzytelności  następującym podmiotom, o których mowa w art. 192 Ustawy:

a) BEST S.A. siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, 81-537 Gdynia.”

5) w art. 12 ust. 2 Statutu Funduszu dodaje się lit. h) o następującym brzmieniu:

„h) wypłata dochodów Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej i art. 30 ust. 3 Statutu;

6) art. 12 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłacenie Uczestnikom części lub całości Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego. Uchwała ta, w zakresie określenia wysokości kwoty Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego przeznaczonej do wypłaty oraz w zakresie określenia terminu, w jakim powinna ta wypłata najpóźniej nastąpić, powinna być zgodna z postanowieniami art. 30 Statutu. Uchwała, o której mowa w art. 12 ust. 2 lit. h) Statutu zostanie dostarczona przez Towarzystwo Uczestnikom Funduszu, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Inwestorów.”

7) dodaje się art. 16 A do art. 16 X o następującym brzmieniu:

Art. 16A

Emisja Certyfikatów serii C

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16B

Emisja Certyfikatów serii D

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16C

Emisja Certyfikatów serii E

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16D

Emisja Certyfikatów serii F

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16E

Emisja Certyfikatów serii G

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16F

Emisja Certyfikatów serii H

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii H mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16G

Emisja Certyfikatów serii I

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii I nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii I mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16H

Emisja Certyfikatów serii J

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16I

Emisja Certyfikatów serii K

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16J

Emisja Certyfikatów serii L

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii L będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii L nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii L mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16K

Emisja Certyfikatów serii M

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii M będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii M nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii M mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16L

Emisja Certyfikatów serii N

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii N będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii N nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii N mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16M

Emisja Certyfikatów serii O

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16N

Emisja Certyfikatów serii P

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii P będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16O

Emisja Certyfikatów serii Q

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Q będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Q mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16P

Emisja Certyfikatów serii R

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii R będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii R nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii R mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16Q

Emisja Certyfikatów serii S

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii S nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii S mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16R

Emisja Certyfikatów serii T

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii T będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16S

Emisja Certyfikatów serii U

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii U będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii U nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii U mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16T

Emisja Certyfikatów serii W

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii W będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii W nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii W mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16U

Emisja Certyfikatów serii X

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii X będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii X nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii X mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16W

Emisja Certyfikatów serii Y

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu.

Art. 16X

Emisja Certyfikatów serii Z

 1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z będzie nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z nie może być niższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
 3. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 17-21 Statutu. „

8) art. 30 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 30

Dochody wypłacane przez Fundusz

 1. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu Dochód i/lub Dochód Naliczony bez konieczności wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego.
 2. Wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego następuje w kwocie i terminie wskazanym w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 12 ust. 3, przy czym dystrybucja następuje nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia podjęcia tej uchwały.
 3. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna określać:

a) łączną kwotę Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego przeznaczoną do wypłaty;

b) kwotę Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny;

c) termin, w jakim powinna nastąpić wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego;

d) Dzień Ustalania Uprawnionych.

 1. Do uzyskania Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalania Uprawnionych nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego.
 2. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.
 3. Określenie szczegółowych zasad wypłaty Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego będzie następowało każdorazowo w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek bankowy Uczestnika.
 5. Wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego może być dokonana jedynie pod warunkiem posiadania przez Fundusz, w dniu poprzedzającym Dzień Ustalania Uprawnionych, Aktywów Płynnych w wysokości umożliwiającej dokonanie wypłaty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Inwestorów. W przypadku, gdy wskazana w uchwale Zgromadzenia Inwestorów wysokość wypłacanego Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego jest wyższa niż wartość Aktywów Płynnych posiadanych przez Fundusz w dniu poprzedzającym Dzień Ustalania Uprawnionych, Fundusz nie dokonuje wypłaty.
 6. Wypłata Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego, będzie dokonywana przez Fundusz pod warunkiem wykazania przez Fundusz Dochodu i/lub Dochodu Naliczonego w wartości dodatniej.”

9) w art. 39 Statutu Funduszu skreśla się ust. 1,

10) art. 39 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Fundusz wypłaca Uczestnikom Funduszu Dochód i/lub Dochód Naliczony zgodnie z art. 30 Statutu.”
Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt. 1-10 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.