Dla Inwestorów

BEST IV NSFIZ

Serwis inwestorski - Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna Funduszu:

    Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto, wzrost aktywów Funduszu oraz osiąganie zysku ze zbywania inwestycji Funduszu.
    Fundusz może inwestować w:
  • określone wierzytelności;
  • prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności;
  • instrumenty rynku pieniężnego;
  • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
  • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
  • dłużne papiery wartościowe.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.