Dla Inwestorów

BEST IV NSFIZ

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto, wzrost aktywów Funduszu oraz osiąganie zysku ze zbywania inwestycji Funduszu. Fundusz może inwestować w:
  • określone wierzytelności;
  • prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności;
  • instrumenty rynku pieniężnego;
  • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
  • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
  • dłużne papiery wartościowe.
  Fundusz może inwestować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym w wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte.    

Dane Funduszu:

  BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • ul. Łużycka 8A; 81-537 Gdynia
  • RFI: 1485
  • NIP: 2040005281
  • REGON: 367297263
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.