Dla Inwestorów

BEST III NSFIZ

Serwis inwestorski - Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna Funduszu:

 

  Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z inwestycji netto, wzrost aktywów Funduszu oraz osiąganie zysku ze zbywania inwestycji Funduszu.

 

  Fundusz może inwestować w:
 • określone wierzytelności;
 • prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności;
 • instrumenty rynku pieniężnego;
 • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
 • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
 • dłużne papiery wartościowe.

 

  Fundusz może inwestować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym w wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.