Sekurytyzacja jest operacją finansową, polegającą na „zamianie” niepłynnych aktywów (wierzytelności bankowych, należności handlowych, przyszłych należności) w płynne papiery wartościowe (obligacje).


SEKURYTYZACJA Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

Głównym podmiotem biorącym udział w sekurytyzacji jest fundusz sekurytyzacyjny, który nabywa portfel wierzytelności od inicjatora sekurytyzacji (np. banku). Za nabywane portfele wierzytelności fundusz sekurytyzacyjny płaci środkami pieniężnymi pozyskanymi od inwestorów z emisji obligacji. Emitowane obligacje mogą być zabezpieczone nabytymi wcześniej innymi portfelami wierzytelności.